Stiftelsen Svenskt informationscenter för World Goodwill och Trianglar

World Goodwills Nyhetsbrev - Mot en ljusets tidsålder

"Under 1800-talets första decennium kom det första flämtande elektriska ljuset in i sir Humphrey Davys laboratorium. Man undrar om han och hans kollegor hade kunnat föreställa sig ovanstående stadsbild? Visste de att deras arbete skulle få en sådan djupgående global verkan? För idag går nästan inget i samhället att utföra utan någon av de otaliga tekniska apparater som tillverkats som resultat av dessa enkla experiment. Ljus från solceller lyser upp våra hem långt bortom kraftnätens räckhåll. I hjärtat av de största städerna driver lysande skärmar affärer och underhållning dygnet runt, matade av lasern som är Internets ryggrad. "
World Goodwills Nyhetsbrev nr 2 2014

Triangelbulletinen 191: Släpp in ljuset

"I den andliga filosofin sägs att ”det finns ett ämne LJUSET, som ligger bakom och är grundläggande för syftet med vår planet.” Sådan är ljusets lockelse och storhet – andlig och fysisk – att det i alla tider har dragit till sig uppmärksamhet från tänkare på olika områden, såsom filosofi, konst, naturvetenskap, religion och liknande. De senaste hundratalet år har man gjort anmärkningsvärda vetenskapliga framsteg, som vidgat horisonten för forskning och upptäckter. Det artificiella ljuset lyser upp våra städer, byar och genomfartsleder." Triangelbulletinen 191

Triangelbulletinen 190: Att tjäna som vetenskap

"Det har alltid funnits några få upplysta själar som levt exemplariska liv i tjänande, som strålat ut sitt ljus över en mörk värld, och tagit sitt ansvar för att lyfta mänskligheten närmare Gud. År för år växer kunskapen om att vi har ansvar för våra medmänniskor och för de små väsen som omfattar de tre lägre naturrikena i det växande andliga livet i människosläktet. Tjänande har vackert beskrivits som ”ett spontant utflöde från ett kärleksfullt hjärta”. Idag ökar antalet människor som blickar uppåt och tjänar neråt. De har utvecklat ett hjärta som är i samklang med mänsklighetens rättmätiga behov, och ett sinne som är levande och vaket för de andliga realiteterna. Alltfler människor märker att själens rike är deras inspirationsområde, varifrån de kan dra sin andliga näring och inriktning. Arenan för mänskligt liv är deras sfär för tjänande och inflytande." Triangelbulletinen 190

Triangelbulletinen 189: Kraften i den goda viljan

"Intelligenta människor och personer som kommenterar vad som händer tänker väldigt sällan (om de över huvud taget gör det) på den goda viljan som ett karaktärsdrag i viljan som sådan. En av uppgifterna för Triangelnätverket är att ändra på detta. Oftast ser man det som en pedagogisk utmaning: undervisning i skolor och på universitet och i mer informella sammanhang. Detta ska kopplas till forskning och studier för att generera skrifter, idéer och teorier för att väcka till liv diskussioner på nationell och internationell nivå." Triangelbulletinen 189

Tre andliga högtider

I det årliga kretsloppet finns tre andliga höjdpunkter: påsken, wesak och Den goda viljans högtid. Genom att många individer och grupper över hela jorden då tålmodigt och utan avbrott mediterar, håller dessa högtider på att få en individuell förankring i mänsklighetens medvetande.

I framtiden kommer alla människor med andlig läggning att fira samma helgdagar. Det kommer att leda till en koncentration av andliga krafter och en gemensam andlig strävan, plus en samtidig åkallan. Kraften i detta ligger i öppen dager. De tre årliga stora högtiderna är koncentrerade till de tre vårmånaderna, och de leder till en stegrad andlig insats som påverkar resten av året. De är:

Påsken. (4 april 2015) Detta är den återuppståndne levande Kristus högtid. Han är mänsklighetens lärare och den andliga hierarkins överhuvud. Han är uttrycket för Guds kärlek. Vid påskfullmånen uppmärksammas den andliga hierarkin, som han leder, och betoningen ligger på Guds kärleksnatur.

Wesak. (4 maj 2015) Detta är Buddhas högtid. Buddha är den andliga länken mellan planetens högsta andliga center, Shamballa, och hierarkin. Han är uttrycket för Guds vishet, förkroppsligandet av ljus och det gudomliga syftets vägvisare.

Den goda viljans högtid. (2 juni 2015) Detta är högtiden för den mänskliga andens längtan efter Gud, när den söker anpassa sig efter Guds vilja och försöker uttrycka riktiga mänskliga relationer. Varje världsböndag de senaste tvåtusen åren har Kristus stått inför hierarkin och inom synhåll för Shamballa. Han har stått där som representant för mänskligheten, som gudamänniskan, som ledaren för sitt folk och ”som den förstfödde bland många bröder” (Rom. 8:29). Varje år vid detta tillfälle har han predikat Buddhas sista predikan för den församlade hierarkin. Det är därför en högtid av innerlig åkallan och av en naturlig längtan efter broderskap, efter mänsklig och andlig enighet. Den kallas också för världsböndagen.

Dessa tre högtider är en del av ett för mänskligheten gemensamt andligt system, även om de ännu inte fungerar hundraprocentigt ihop. Men stunden närmar sig, då alla tre högtiderna kommer att firas över hela världen, och genom dem kommer vi att få en stor andlig enighet. Dessutom kommer effekterna av det stora närmande, som är på gång, att bli starkare över hela planeten genom mänsklighetens förenade åkallan. (Utdrag ur broschyren Tre andliga högtider)