The Lucis Trust

Över hela världen förser Lucis Trust Arcane School, Lucis Publishing Companies, World Goodwill, Triangles, Lucis Trust Libraries och Lucis Productions med finansiellt stöd.

Lucis Trusts internationella verksamhet syftar till att upprätta riktiga mänskliga relationer. Stiftelsen främjar utbildning som tränar det mänskliga tänkandet till att känna igen och tillämpa andliga principer och värden på vilka ett stabilt och ömsesidigt beroende världssamfund kan grundas.

Lucis Trust är opolitisk och icke-sekteristisk. Den främjar ingen speciell troslära eller dogm. Den drivande impulsen är kärleken till Gud uttryckt som kärlek till människorna och tjänande av mänskligheten.

Lucis Trust har en egen hemsida här - www.lucistrust.org

Arcane School

Arcane School grundades av Alice A. Bailey 1923. Dess syfte är att vara en träningsskola för vuxna män och kvinnor i meditationsmetoder och för att utveckla den andliga möjligheten. Skolan erbjuder en serie kurser för studier i meditation samt praktiskt träning i grupptjänande.

Arcane School är ett korrespondensinstitut och den praktiska delen sköts av personer vid huvudkontoren i New York, London och Genève. Alltsedan 1923 har tiotusentals studeranden dragit fördel av träningen.

Arcane School tar inte ut några avgifter för sina tjänster. Arbetet finansieras genom frivilliga donationer av studenter och övriga som visar intresse för skolans arbete. Var och en ger efter egen förmåga.

Bibliotek för utlåning

Lucis Trust har bibliotek för utlåning av esoterisk och ockult litteratur som täcker ett brett fält av ämnen. Biblioteken upprätthålls genom frivilliga donationer. Böckerna kan lånas på plats eller per post.

Lucis Trust Publishing Companies

Lucis Press Ltd i London och Lucis Publishing Company i New York ger ut Alice A. Baileys böcker i esoterisk filosofi . Böckerna har ett vittomfattande spridning över hela världen på engelska och har översatts till och publicerats på de större europeiska språken. Översättning till och utgivning på andra språk pågår.

Utgivningen av böckerna finansieras genom en fond som administreras av Lucis Trust där intäkterna från böckerna återanvänds för att möjliggöra omtryck. Pengarna som kommit in till denna fond har används flera gånger om. Inga royalties betalas ut för böckerna och Lucis Trust äger rättigheterna.

The Beacon

The Beacon Magazine ges ut varannan månad av Lucis Press. Denna tidning behandlar esoterisk filosofi och presenterar Den Tidlösa Visdomens principer som ett levnadssätt i vår tid.

Trianglar

Trianglar grundades 1937 för att stimulera upprättandet av riktiga mänskliga relationer genom att sammanföra likasinnade män och kvinnor av god vilja i andligt tjänande.

Trianglar är en mental aktivitet som åkallar ljus och god vilja för hela mänskligheten. Arbetet utförs av grupper om tre personer som länkar sig samman i tanke och bön för att skapa ett världsomspännande nätverk. Triangelbulletinen ges ut fyra gånger om året och skickas ut till triangelarbetarna.

World Goodwill

World Goodwill grundades 1932. Det övergripande syftet med World Goodwill är att verka för upprättandet och skapandet av riktiga mänskliga relationer genom att praktiskt tillämpa den goda viljans principer.

World Goodwills verksamheter omfattar:
  • att sprida litteratur över hela världen på många språk

  • att ge ut World Goodwill Nyhetsbrev och Commentaries att tillhandahålla en studiekurs om grund-läggande mänskliga problem

  • att sponsra månatliga träffar - World Service Forum - för att belysa det tjänande som olika grupper utför för att möta världens behov att samarbeta med Förenta Nationerna och dess specialorgan.

World Goodwill är erkänd av Office of Public Information i FN såsom en Non-Governmental Organisation (NGO). World Goodwill representeras i de ordinarie briefings i FN i New York och Genève. Arbetet finansieras genom frivilliga donationer av de män och kvinnor av god vilja som är angelägna att upprätthålla och utöka detta världstjänande till mänskligheten.

Meditationsmöten

Meditationsmöten (fullmåne och nymåne), öppna för allmänheten, hålls varje månad i London, New York och Genève som en världstjänande handling.

Lucis Productions

Lucis Productions tillhandahåller en mängd ljud och videoinspelningar för såväl media som för grupper och individer. Programmen presenterar och undersöker ideér som utgår från erkännandet av allt livs enhet och människans andliga ursprung. Föredrag som hållits på World Service Forum (sponsrat av World Goodwill) finns tillgängliga på kassetband.

Struktur och förvaltning

Lucis Trust registrerades i USA 1922 och därefter i Storbrittanien och Schweiz.

Lucis Trust är en ideell världstjänande organisation som tar emot och använder donationer för att främja olika aktiviteter som avser att upprätta mänskliga relationer, globalt samarbete och att dela resurser.

Lucis Trust har bankkonton eller finansiära ombud i flera länder förutom Storbritannien, USA och Schweiz, där huvudsätena för verksamheten finns. (Svenskt postgironr: 74267-6)

Lucis Trusts finansiella och juridiska angelägenheter kontrolleras av en internationell förvaltningsstyrelse, valda ledamöter och medlemmar.

Educational Charity

I Storbritannien är Lucis Trust registrerat som en educational charity (Reg. Charity No: 216041). I USA är den erkänd av de federala myndigheterna och av myndigheterna i flera stater som skattebefriat. I Schweiz är Lucis Trust en juridisk registrerad ideell organisation.

Förenta Nationerna

Lucis Trust finns med på FNs Ekonomiska och Sociala Råds lista (ECOSOC) över rådgivande organisationer.
  • Tillräckligt många män och kvinnor av god vilja som arbetar för att skapa en ny världsordning av broderskap, samarbete och riktiga relationer, kan besegra materialismens krafter och frigöra en anda av delat ansvar för mänsklighetens välfärd i alla människors sinnen och hjärtan.