DEN GODA VILJAN ÄR… en viktig kvalitet som bygger broar mellan dåtid och framtid.

Trianglar

Trianglar är en tjänande verksamhet för män och kvinnor av god vilja som tror på tankens kraft. Genom att arbeta i grupper om tre upprättar de riktiga mänskliga relationer genom att skapa ett världsomspännande nätverk av ljus och god vilja.

Målsättning

Världen har en andlig bestämmelse. Bakom evolutionen finns ett orubbligt syfte, som vi kan kalla Guds plan. Var och en som reagerar inför andliga behov kan, på sitt eget sätt och i sin egen omgivning, samarbeta med denna Plan. Planen förverkligas genom mänskligheten. Vi har ett ansvar att förstå den och att i vårt dagliga liv göra vad vi kan för att uttrycka dess mening och innebörd. Trianglar bidrar till den gudomliga Planens fullbordande genom att arbeta för följande mål: Att upprätta riktiga mänskliga relationer och att sprida god vilja och förståelse (ljus) bland människorna. Att höja det mänskliga medvetandets nivå och att omvandla planetens mentala och andliga klimat. Att stärka och understödja det arbete som utförs av män och kvinnor av god vilja över hela världen. Att skapa en tankereservoar och att inspirera till praktisk och konstruktiv verksamhet, som är till nytta för mänskligheten.

Program

Trianglar uppnår sina mål genom att sammanlänka människor av god vilja i ett andligt världstjänande, som övervinner alla barriärer vad beträffar ras, tro, klass, ekonomisk och politisk övertygelse. Trianglar skapar ett världsomspännande nätverk av ljus och god vilja, som sprider konstruktiva andliga energier och förbindelser mellan människor av god vilja. Trianglar:
  • Uppmuntrar människor av god vilja att bilda trianglar och bistå dem genom att upplysa om arbetet och förse dem med litteratur.
  • Publicerar en bulletin - Triangelbulletinen. Den har ett skolande syfte och sänds till alla deltagare och andra intresserade människor av god vilja.
  • Ger ut annan litteratur av andligt och upplysande värde.
  • Uppmuntrar till bildandet av tjänande grupper, i vilka människor av god vilja kan förenas i praktiskt världstjänande.
  • Hjälper till att organisera en årlig världsinvokationsdag.

Hur Trianglar fungerar

Det finns en växande insikt om kraften hos det konstruktiva tän- kandet. Om varje människa försöker förstå det andliga behovet i världen, kan denna kraft utnyttjas för andliga syften i en världs-omfattande skala.

En triangel är en grupp om tre människor, som varje dag i tanken länkar sig samman under några minuters skapande meditation. De behöver nödvändigtvis inte leva på samma ort - det finns många internationalla trianglar.

Varje dag sitter deltagarna i några minuters stillhet och förenar sig mentalt med de två andra deltagarna i triangeln eller trianglarna. De åkallar ljusets och den goda viljans energier, ser dessa energier cirkulera genom de tre brännpunkterna i varje triangel och ser dem strömma ut genom triangelnätverket som omsluter planeten. Samtidigt läser de Den stora invokationen och bidrar på detta sätt till att skapa en kanal, genom vilken ljus och kärlek kan strömma in i mänskligheten.

Arbetet tar endast några minuter att utföra och kan passas in i det mest pressade dagsprogram. Det är inte nödvändigt att triangeldeltagarna utför arbetet vid samma tidpunkt, eftersom en triangel, när den väl är bildad och fungerar, kan upplivas av vem som helst av dessa deltagare.

Alla människor av god vilja, som är villiga att göra det arbete som har beskrivits här och som accepterar Trianglars mål för världstjänande, är välkommna att deltaga. Det finns inga andra krav eller förpliktelser. Arbetet finansieras uteslutande genom gåvor från deltagare och vänner.

Lucis Trust

Trianglar är en verksamhetsgren inom Lucis Trust. L. Trust registrerades i USA 1922 och därefter i Storbritannien och Schweiz. L.Trust är en ideell världstjänande organisation som tar emot och använder donationer för att främja olika aktiviteter som avser att upprätta mänskliga relationer, globalt samarbete och att dela resurser.